آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه با دو میل

عکس آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه

آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه در طرح های مختلف می باشد. به کمک این آموزش می توانید مدل زیبایی از کلاه فرانسوی دخترانه را ببافید.

عکس آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه

بساز و بفروش (B&B) | بباف – بافتنی ها و هنر بافتن همیشه پرطرفدار بوده و هست. شما می توانید اوقات فراغت تان را به بافتن انواع پوشاک اختصاص بدهید. یکی از بافتی های پرطرفدار کلاه فرانسوی است. در مقاله های قبلی بافت کلاه پسرانه و بافت پاپوش نوزادی دخترانه با دو میل را به شما آموزش داده بودیم. در این مقاله هم می خواهیم آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه با دو میل را برای شما قرار بدهیم. امیدواریم که خوشتان بیاید.

مشخصات کلاه فرانسوی دخترانه

طول حاشیه: 48 سانتیمتر که تا 64 سانتیمتر هم حالت کشسانی دارد. برای کوچک و بزرگ کردن آن می توانید سایز لبه آن را تغییر بدهید.

ارتفاع کلاه از تاج تا لبه: 26 سانتیمتر

جدول راهنما: 24 دونه / 36 رج = 10 سانتیمتر با در نظر گرفتن حالت کشباف

وسایل لازم برای آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه:

  • کاموا – 1 کلاف

کاموای پیشنهادی برای بافت این کلاه باید دارای وزن اسپرت باشد. کاموایی را انتخاب کنید که دارای 50 درصد ابریشم، 30 درصد پشم و 20 درصد ریون باشد. 100 گرم از این کاموا برابر 297 متر است. در آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه از کاموای رنگین کمانی استفاده کرده ایم اما شما می توانید این کلاه را با رنگ دلخواه خودتان ببافید.

  • میل دو سر سایز US5/3.75mm
  • میل گرد یا دوره سایز 16inch US5/3.75mm
  • سوزن ملیله دوزی
  • دکمه 9 میلیمتری – 4 عدد
  • سوزن و نخ

آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه با الگو

الگوی بافت کلاه فرانسوی دخترانه

(در تکرارهای 12 دونه ای)

عکس الگوی بافت کلاه دخترانه

رج 1: 5 دونه از رو (purl)، دو تا یکی زیر (k2tog)، 5 دونه از زیر (knit)، 1 دونه ژته (yo). رج را کامل کنید.

رج2: از رج 2 تا رج 18 تمامی رج های زوج را از کاملا از زیر ببافید. دور را کامل کنید.

رج 3: 4 دونه از رو، دو تا یکی زیر، 5 دونه از زیر، 1 دونه ژته، 1 دونه از رو. رج را کامل کنید.

رج 5: 3 دونه از رو، دو تا یکی زیر، 5 دونه از زیر، 1 دونه ژته، 2 دونه از رو. رج را کامل کنید.

رج 7: 2 دونه از رو، دو تا یکی زیر، 5 دونه از زیر، 1 دونه ژته، 3 دونه از رو. رج را کامل کنید.

رج 9: 1 دونه از رو، دو تا یکی زیر، 5 دونه از زیر، 1 دونه ژته، 4 دونه از رو. رج را کامل کنید.

رج 11، 13، 15، 17 و 19: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید (ssk)، 5 دونه از رو، 1 دونه ژته، 5 دونه از زیر. رج را کامل کنید.

رج 20 (رج زوج): از زیر ببافید تا دور کامل شود و رج های 1 تا 20 را مجددا تکرار کنید.

بافتن بند (کار مسطح):

تمام رج ها: از زیر ببافید.

بافتن بند (کار مدور):

رج 1: از زیر ببافید.

رج 2: از رور ببافید.

رج 1 و 2 را برای الگو تکرار کنید.

لبه کلاه فرانسوی دخترانه

عکس آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه

با میل مدور 112 دونه سر بیندازید.

کار را نبندید.

جلو و عقب را کار کنید، 2 رج را با دونه های بند کلاه کار کنید.

ساخت سوراخ های دکمه

رج 1 (سمت راست): 2 تا زیر، 1 ژته، دو تا یکی زیر، تا انتها زیر ببافید.

رج 2 تا 6: از زیر ببافید.

دوباره رج 1 تا 6 را تکرار کنید.

یک بار دیگر رج 1 را تکرار کنید.

3 رج را با دونه های بند کار کنید. (24 رج از سر انداختن را کار کرده اید)

اتصال به لبه

در این قسمت از آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه به سراغ اتصال لبه کلاه می رویم.

رج بعدی (سمت راست): با میل دو سر 8 دونه را از زیر ببافید. دوباره میل مدور را بردارید و 16 بار 6 تا از زیر ببافید و 1 نشانه بگذارید. 8 دونه کار نکرده روی سوزن چپ باقی می ماند.

یک نشانگر در طرف راست کار قرار دهید تا جهت های درست و نادرست را به شما نشان بدهد.

لبه را به کار کردن 8 دونه باقی مانده بر روی میل دو سر به ترتیب زیر به هم وصل کنید:

1- با سمت راست رو به جلو کار را ببندید و 8 دونه آخر را روی میل دو سر در بالای 8 دونه آخرین رج قرار دهید. میل دو سر باید موازی میل سمت چپ باشد.

2- اولین دونه را از انتهای سمت راست میل دو سر بگیرید و به کمک میل سمت راست از رو به میل سمت چپ بگیرید.

3- اولین دونه های کار نشده بر روی میل سمت چپ را از روی دونه ای که بر روی میل سمت چپ برده اید عبور دهید.

4- دونه ساخته شده را به میل سمت راست منتقل کنید.

مراحل 2 تا 4 را تا زمانی که همه 8 دونه باقی مانده از روی میل دو سر عبور کند تکرار کنید. 8 دونه کار شده را به میل سمت چپ منتقل کنید.

به این ترتیب لبه کلاه فرانسوی دخترانه که سوراخ های مربوط به دکمه ها روی آن قرار دارد بر روی لبه روبرویی آن قرار گرفته است.

بدنه کلاه فرانسوی

عکس آموزش بافت کلاه دخترانه

نشانگر را قرار دهید. این نقطه شروع یک رج است.

رج های 1 تا 19 از الگوی کلاه را کار کنید، هر 12 دونه را باید 10 بار تکرار کنید.

رج 20 را تا جایی کار کنید که 6 دونه باقی مانده باشد. نشانگر را بر روی نقطه جدید ابتدای رج قرار دهید.

20 رج قبلی را تکرار کنید.

رج های 1 تا 10 الگو را مجددا تکرار کنید.

بافتن تاج کلاه فرانسوی دخترانه

دقت داشته باشید که وقتی که کار بافت برای میل مدور بسیار کوچک شد آن را به میل دو سر منتقل کنید.

رج 1: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، 5 تا از رو، 5 تا از زیر. 10 بار این کار را تکرار کنید تا 110 دونه بافته شود.

رج 2، 4، 6، 8، 10: از زیر ببافید.

رج 3: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، 4 تا از رو 5 تا از زیر. 10 بار این کار را تکرار کنید تا 100 دونه بافته شود.

رج 5: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، 3 تا از رو، 5 تا از زیر. 10 بار تکرار کنید تا 90 دونه بافته شود.

رج 7: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، 2 تا از رو، 5 تا از زیر، 10 بار تکرار کنید تا 80 دونه بافته شود.

رج 9: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، یکی از رو، 5 تا از زیر. 10 بار تکرار کنید تا 70 دونه بافته شود.

رج 11: 2 دونه نبافته را به میل راست بگیرید سپس میل چپ را از جلو داخل دونه های نبافته میل راست کرده و دو تا را با هم از زیر یکی کنید، 5 تا از زیر. 10 بار تکرار کنید تا 60 دونه بافته شود.

رج 12 (رج زوج): تا رسیدن به 6 دونه آخر از زیر ببافید. نشانه را برای شروع رج بعد قرار دهید و نشانه رج قبلی را بردارید.

رج 13: دو تا یکی زیر، 4 تا زیر. 10 بار تکرار کنید تا 50 دونه بافته شود.

رج 14، 16 و 18: از زیر ببافید.

رج 15: دو تا رو یکی زیر، 3 تا زیر. 10 بار تکرار کنید تا 40 دونه بافته شود.

رج 17: دو تا رو یکی زیر، 2 تا زیر. 10 بار تکرار کنید تا 30 دونه بافته شود.

رج 19: دو تا رو یکی زیر، 1 دونه زیر. 10 بار تکرار کنید تا 20 دونه بافته شود.

رج 20 (رج زوج): دو تا رو یکی زیر. 10 بار تکرار کنید تا 10 دونه بافته شود.

پایان کار بافت کلاه

در آخرین مرحله از آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه باید بافت تاج کلاه را خاتمه بدهیم.

مقدار 30 سانتیمتر از کاموا را نگه دارید و بقیه آن را جدا کنید.

به کمک سوزن ملیله دوزی انتهای کاموا را از میان 10 دونه باقیمانده بدوزید.

انتهای کاموا را بکشید تا سوراخ انتهایی کلاه فرانسوی دخترانه بسته شود.

همانطور که در تصویر زیر می بینید می توانید به راحتی برای این کلاه فرانسوی دخترانه، دستکش بدون انگشت هم ببافید به طوری که ست همدیگر باشند. اگر دوست دارید که آموزش بافت این دستکش در سایت قرار داده شود حتما آن را از طریق گزینه «سفارش انتشار مقاله» با تیم پشتیبانی در میان بگذارید تا در اسرع وقت برای شما منتشر کنند.

عکس دستکش بدون انگشت

اگر سوال یا نظری هم درباره آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه دارید حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

ما سایت بسازوبفروش را درست کرده ایم تا رونقی به بازار کسب و کار مشاغل خانگی بدهیم. پس همین الان دست به کار شوید و به کمک آموزش های رایگان سایت ما درآمدزایی را شروع کنید.

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *